Lista wymaganych dokumentów wniosku o pożyczkę x


Odpowiedz na poniższe pytania aby zobaczyć listę wymaganych dokumentów.

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, wspólników spółek osobowych, członków zarządu spółek, poręczycieli oraz współmałżonków
2. Opinie banków, w których Pożyczkobiorca korzysta z kredytu lub leasingu (dotyczy zobowiązań firmowych), zawierające następujące informacje:
-wysokość i charakter zobowiązań
-terminowość spłaty dotychczas udzielonych zobowiązań
lub
umowy kredytowe/leasingowe wraz z harmonogramami spłat oraz potwierdzeniami spłaty ostatnich 3 rat (w przypadku limitów kredytowych umowa kredytowa oraz potwierdzenia spłaty odsetek)
3. Zaświadczenia z inych instytucji finansowych (np.funduszy pożyczkowych) o zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty
4. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia
1. Prognozy finansowe- zgodnie ze wzorem dla uproszczonej księgowości lub pełnej księgowości
2. Roczne zeznania podatkowe PIT lub CIT za ostatnie 3 lata wraz z potwierdzeniem złożenia w US
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wzór KIP) Wnioskodawcy i Współmałżonka (jeżeli dotyczy)
4. Dokument poświadczający rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego lub wyroku sądowego, jeżeli występuje
5. Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia pożyczki oraz formy zabezpieczenia pożyczki (dotyczy spółek kapitałowych) jeśli jest wymagana
1. Umowa spółki/statut wraz ze zmianami (jeśli dotyczy)
2. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
3. Decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku inwestycji związanej z budową lub rozbudową
4. Umowy z wykonawcami na realizację inwestycji, przedwstępne umowy kupna-sprzedaży (jeżeli są w posiadaniu Wnioskodawcy)
1. Zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US
2. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu podmiotu w tym rejestrze (w przypadku zabezpieczenia na ruchomościach)
3. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie (w przypadku zabezpieczenia na pojazdach)

Aktualnie dostępne pożyczki:

Mała Pożyczka Inwestycyjna Pożyczka Płynnościowa POIR
Nabór został zakończony
Pożyczka Obrotowa
Kwota do 500 000,00 zł do 25% obrotu z 2019 r.
lub
do 2-krotności kosztów wynagrodzeń z 2019 r.*
do 400 000,00 zł
Okres spłaty do 84 miesięcy do 72 miesięcy do 48 miesięcy
Oprocentowanie (szczegóły w tabeli oprocentowania) od 0,29 % Odsetki pokrywane w całości dotacją od 1,29 %
Dodatkowe opłaty, prowizje BRAK BRAK BRAK
* Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Wypełnij wniosek online:

Rozpocznij wypełnianie wniosku